Stadgar

Mål och inriktning

Målsättningen med Skolrådet är:

 • att vara ett stöd för elever, föräldrar och skolans personal
 • att skapa och skjuta till medel för aktiviteter i aktuella ämnen som kan vara eleverna till nytta i skolan
 • att skapa program och aktiviteter i aktuella ämnen som kan vara elevernas föräldrar till nytta
 • att vara Elevrådet behjälpligt med resurser i deras verksamhet

Ändamål

Skolrådet har som ändamål att verka för god samverkan mellan elever, föräldrar och skolpersonal vid Ljungenskolan, i enlighet med Skolrådets mål och inriktning.

Hemort

Skolrådet har sin hemort i Furulund med direkt knytning till Ljungenskolan.

Medlemskap

 • Medlemskap i Skolrådet erhåller den familj som har något barn som elev på Ljungenskolan och har erlagt familjeavgift till Skolrådet
 • Medlem har rätt till fortlöpande information om Skolrådets angelägenheter
 • Medlem har inte rätt till del av Skolrådets behållning eller egendom vid upplösning av Skolrådet

Skolrådet

Det åligger Skolrådet:

 • att tillse att Skolrådets bindande regler iakttas
 • att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • att planera och fördela arbetet inom Skolrådet
 • att ansvara för och förvalta Skolrådets medel
 • att ta tillvara medlemmarnas intressen

Skolrådet består av två föräldrarepresentanter från varje klass jämte två representanter från Elevrådet och två representanter från skolpersonalen. Platschef och verksamhetsansvarig är ständigt adjungerade. Varje klass, Elevrådet och skolpersonalen utser sina representanter jämte suppleant om så önskas.

Skolrådet sammanträder minst tre gånger/termin.

Skolrådet sammanträder när sammankallnade eller minst halva Skolrådet så bestämmer.

Skolrådet är beslutmässigt om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid mötena skall protokoll föras och justeras.

Skolrådets sammankallande leder Skolrådets möten.

Arbetsuppgifterna fördelas bland Skolrådets ledamöter enligt samförståndsprincipen.

Följande arbetsuppgifter ansvarar sammankallande, kassör, sekreterare och deras suppleant för:

 • Vara kontaktyta mot föräldrar, Elevråd och skolledning
 • Föra protokoll vid möten och arkivering av dessa protokoll
 • Registrering och arkivering av skrivelser
 • Upprättande av verksamhetsberättelse
 • Skolrådets bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över Skolrådets räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkningar
 • Föra medlemsmatrikel

Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret sammanfaller med skolans läser och omfattar höst- och vårtermin.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 aug – 30 juli.

Arbetsåret för sammankallande, kassör och sekreterare omfattar årsmöte till årsmöte.

Revision

Årsmötet utser en revisor som löpande skall granska Skolrådets förvaltning och räkenskaper.

Skolrådet skall tillhandahålla revisorn Skolrådets räkenskaper, mötesanteckningar, medlemsmatrikel och övriga handlingar som denne finner nödvändigt för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Revisorn skall avlämna revisionsberättelse vid årsmötet.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles för samtliga medlemmar i samband med höstterminens start.

Skolrådet bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet.

Samtliga medlemmar skall kallas till årsmötet via eleverna senast en vecka före årsmötet.

Skolrådet skall, i enlighet med dessa stadgar, upprätta och tillhandhålla dagordning för årsmötet.

Vid årsmötet skall Skolrådet hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarnade vid mötet.

Endast Skolrådets medlemmar är röstberättigade vid årsmötet.

Vid årsmötet skall följande punkter finnas med på dagordningen:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträkningar
 • Skolrådets verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för Skolrådet för den tid revisionen omfattar
 • Val av sammankallande/ordförande, kassör och sekreterare. Val av en suppleant till dessa tre skall göras på första skolrådsmötet för terminen
 • Behandling av förslag som väckts av Skolrådet eller inlämnats till Skolrådet av röstberättigad medlem senast 1 aug.
 • Övriga frågor

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra årsmöte

Skolrådet får kalla medlemmarna till extra årsmöte om sådant möte behövs.

Skolrådet är skyldigt att kalla till extra årsmötet om revisorn, med angivande av skriftliga skäl, så kräver eller om minst en tiondel av röstberättigade medlemmar så kräver.

Underlåter Skolrådet att, inom fjorton dagar, kalla till extra årsmöte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till samtliga medlemmar.

Vid extra årsmöte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

Beslut om omröstning

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja eller nej -rop) eller omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för frågor gällande ändringar i dessa stadgar eller Skolrådets upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet utom vid val, om så röstberättigad medlem begär sluten omröstning.

Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som beträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor

Endast årsmötet får ändra på dessa stadgar eller upplösa Skolrådet.

I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

I beslut om upplösning av Skolrådets anges att Skolrådets tillgångar skall användas till bestämt ändamål med syfte att främja elevernas verksamhet vid Ljungenskolan.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Skolrådets och årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omgående delges ledningen vid Ljungenskolan.

Skolrådet skall tillse att ovannämnda stadgar finns tillgänglig för medlemmarna.

 

Dessa stadgar är fastställda av årsmötet för Skolrådet vid Ljungenskolan 2010-09-15